Користувач:Щербяк Юрій

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук
Посада і місце роботи: доктор педагогічних наук, професор кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Щербяк Ю.А.

Про себе

Щербяк Юрій Адамович

Народився в 1974 році в місті Тернополі.

Освіта: вища, доктор педагогічних наук.

Після закінчення середньої школи № 11 у м. Тернополі, в 1992 році поступив у Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти, який закінчив у 1997 році за спеціальністю “польська мова та зарубіжна література”, кваліфікація – “вчитель польської мови та зарубіжної літератури”.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1900-1939 рр.)” у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2008 році закінчив з відзнакою Тернопільський національний економічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Державна служба» та здобув кваліфікацію магістра з державної служби.

У 2009 році було присвоєно вчене звання доцента.

У 2009 році захистив докторську дисертацію на тему «Освітня доктрина Української греко-католицької церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ – ХХ століття)» у спеціалізованій вченій раді у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.


Фахова діяльність:

З вересня 1997 року по серпень 2000 року працював вчителем зарубіжної літератури Скоморохівської ЗШО І-ІІ ступенів Тернопільського району, Тернопільської області.

З серпня 2000 року працював викладачем, згодом старшим викладачем кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти.

З жовтня 2004 року по квітень 2005 року завідував кафедрою суспільних дисциплін Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти.

З 2005 року у Тернопільському національному економічному університеті на посаді доцента кафедри українознавства.

У 2005-2008 роках працював в органах виконавчої влади на посаді радника голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

З 2010 року професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету.

Автор понад 70 наукових фахових статей, член спеціалізованої вченої ради Д. 58.053.01. з захисту кандидатських та докторських дисертацій із педагогічних спеціальностей Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Коло наукових інтересів: проблеми менеджменту освіти, моніторингу якості навчання студентів, педагогіки релігії та системи виховання молоді.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Монографії

1. Система морального виховання учнів в школах Західної України (1900-1939 р.) – Тернопіль: Парадіс, 1999. – 205 с.

2. Тхоржевська Т.Д., Мищишин І.Я., Щербяк Ю.А. Теоретико-методичні основи християнської педагогіки. Історико-педагогічний аспект: Монографія: Ч. І. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 479 с. (Автору належить Розділ ІІ, ІІІ, ІV.).

3. Концептуальні засади освітньої доктрини Української Греко-Католицької Церкви в ХХ столітті. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 588 с.

4. Моніторинг ефективності якості освіти як передумова прийняття оптимальних управлінських рішень // Психологічна культура особистості: управлінська діяльність / За ред. А.Вихруща, Л.Орбан-Лембрик, Й.Шемпрух. – Тернопіль: Крок, 2011. – С. 206 – 218.

5. Адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі // Якість університетської освіти: актуальні питання теорії та практики. Монографія «Економічна думка» ТНЕУ, 2016. – С. 122-147.

6. Моніторинг якості освітньої діяльності у системі вищої економічної освіти: проблеми та перспективи: колективна монографія / Ю.А. Щербяк, О.Є. Коваль, Є.М. Ященко, за заг.ред. Ю.А. Щербяка. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 320 с.

7. Українська вища освіта в умовах глобалізації: експортний потенціал освітніх послуг // Globalizacja drogą ku przyszłości. 20 lat Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli 1997-2017. – Stalowa Wola. – 2017 r. – S. 57-74.

Статті у фахових виданнях

8. Педагогічна діяльність греко-католицьких священиків у період Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) // Розвиток педагогічних наук в Польщі і Україні на початку ХХІ століття: зб. наук. праць. (23-25 травня 2011 року) Черкаси – Київ. – С. 219-226.

9. Особливості полікультурної діяльності Української Греко-Католицької Церкви в Польщі в другій половині ХХ ст. (історико-педагогічний аспект) // Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (13-15 квітня 2011 р.) – Київ – Хмельницький. – 2011. – С. 308-316.

10. Християнське виховання в українській сім’ї: педагогічний досвід Української Греко-Католицької Церкви // Освіта Донбасу : Наук.-метод. журн. – Луганськ. – 2011. – № 5. – С. 24-32.

11. Соціально-педагогічна профілактика наркоманії серед учнівської молоді // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск XL. Частина 3. Івано-Франківськ – 2011. – С. 184-187.

12. Моніторинг якості освітньої діяльності у системі вищої економічної освіти // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток особистості та професіоналізму фахівця в системі неперервної освіти в контексті викликів ХХІ ст.» (19-22 жовтня 2011 р.) – Вип. 577. Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2011. – С. 187-196.

13. Роль католицької періодики у просвітительській діяльності Української греко-католицької церкви в першій третині ХХ ст. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Серія “Педагогічні науки”. – Випуск (54). – Полтава, 2012. – С.87-94.

14. Педагогічний контроль за навчальними досягненнями студентів-першокурсників в умовах модульно-рейтингової системи навчання // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах. Випуск 14. – Херсон. – 2012. – С. 120-130. 15. Особливості адаптації першокурсників до навчання в вищому економічному навчальному закладі // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія “Педагогіка”. – Випуск VIII. – Мелітополь, 2012. – С.117-125.

16. Wychowanie religijne młodzieży Galicji na zasadach moralu chrześcjańskiego (historyko-pedagogiczna analiza) // Pedagogika katolicka. Сzasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, 2011. – № 9. – С.40-48.

17. Роль куратора в організації навчально-виховного процесу вищого економічного навчального закладу // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах. Випуск 16. – Херсон. – 2012. – С.13 -20.

18. Особливості підготовки фахівців зі спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” у Тернопільському національному економічному університеті // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Серія “Педагогічні науки”. – Випуск 1 (57). – Полтава, 2013. – С.46-54.

19. Kryzys wartości współczesnej młodzieży: analiza komparatywistyczna // Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce – Poznan: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. – 2013 r. – S.655-664.

20. Doktryna oświatowa ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego w dobie autonomicznej 1850-1914 rr. // Oświata na ziemiach polskich pod zaborami wobec wyzwań cywilizaczjnych. – Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i innowacji w Lublinie, 2013. – S. 289-299.

21. Опікунська діяльність греко-католицької церкви кінця XIX ст. – 1939 рр. // Педагогічний альманах. Збірник наукових праць. – Херсон. – 2014. – Випуск 21.– С. 253-261.

22. Організація самостійної роботи студентів в умовах вищої економічної школи // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Київ: Gnosis. – 2014. – Додаток 4 до Вип. 31, Том ІІ (10): тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – С.329-337.

23. Особливості адаптації іноземних студентів до навчання в Україні (на прикладі ТНЕУ) // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах. Випуск 25. – Херсон. – 2015. – С. 136-144.

24. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży na Ukrainie // Соціально-економічні проблеми просторового розвитку. Монографія. – Бердянськ. – 2015. – С. 240-249.

25. Особливості соціальної адаптації студентів-першокурсників коледжу до нових умов навчання в вищому економічному навчальному закладі // MIĘDZYNARODOWĄ INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „EDUKACJA NA ROZDROŻU? WSPÓŁCZESNE WYZWANIA WOBEC EDUKACJI I PROFILAKTYKI”, (14-15 kwietnia 2016 r. ) – Opole. – 2016 r. – s. 135-144.

26. Становлення та розвиток моніторингу якості вищої освіти України: історико-педагогічний аспект // ІV Міжнародна науково-практична конференція "ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В ОСВІТІ І НАУЦІ" (17-19 травня 2017 року) - Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка – 2017. – С.57-68.

27. Features of social-pedagogical work with student young people with special needs in higher educational institutions // REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES HUMAINES ET NATURELLES, Internationale Stiftung Schlung, Kunst, Ausbildung Zürich – Schweiz, 2018. Numéro 1. – S. 57-68.

28. Adaption of students with special needs to study in integrated educational environment // REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES HUMAINES ET NATURELLES, Internationale Stiftung Schlung, Kunst, Ausbildung Zürich – Schweiz, 2018. – Numéro 1. – S. 45-56.

29. Адаптація студентів з особливими потребами до навчання в інтегрованому освітньому середовищі // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах. Випуск 38. – Херсон. – 2018. – С. 188-195.

30. Особливості соціально-педагогічної роботи з студентською молоддю з особливими потребами у вищому навчальному закладі. // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах. Випуск 39. – Херсон. – 2018. – С.225-232.

31. Основні компоненти формування інклюзивної компетентності педагога // Pedagogika Ojcowstwa. Czasopismo Instytutu Medycznego im. Jana Pawła II w Szczecinie. – № 17. – 2018. – С. 45-53.

32. Regulacyjne i prawne aspekty edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Ukrainie // Pedagogika katolicka. Сzasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, 2018. – № . – S.107-121.

33. Autorytet rodziców a współczesne wychowanie młodzieży // Pedagogika katolicka. Сzasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli, 2018. – S.91-105.

34. INCLUSIVE EDUCATION IN A GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTION: THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS // REVUE INTERNATIONALE DES SCIENCES HUMAINES ET NATURELLES, Internationale Stiftung Schlung, Kunst, Ausbildung Zürich – Schweiz, 2018. – Numéro 2. – S. 9-21.

Науково-практичні конференції

35. Ідея патріархату Української Греко-Католицької Церкви у просвітительській діяльності Йосифа Сліпого: реалії та перспективи // “20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього”. Матеріали ХІ науково-практичної конференції (19 травня 2011 р.) – Київ. – 2011. – С. 117-119.

36. Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie Ukraińskiej: doświadczenie pedagogiczne Ukraińskiego Koscioła Greckokatolickiego // Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Rodzicielstwo w kontekscie współczesnych przemian społecznych” (17-18 maja 2011 r.) – Kamień Sląski. – 2011 r. – s. 43-54.

37. Profilaktyka społeczno-pedagogiczna narkomanii wśród młodzieży // Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Ewropa wobec kwestii przemocy domowej. Nowe teorie i rozwiązania praktyczne” (24 września 2011 r.) – Piotrków Trybunalski. – 2011 r. – s. 33-41. 38. Роль католицької періодики у просвітительській діяльності Української греко-католицької церкви в першій третині ХХ ст. // ІІ Українсько-польські історико-педагогічні читання. Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХ ст.) (4-5 листопада 2011р.). – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів – 2012. – С. 84-95.

39. Теоретико-методичні засади педагогічного контролю у вищій економічній школі // Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи”. Випуск 3. Частина 2. ( Київ-Львів, 12-14 листопада 2012 р.) – С.81-85.

40. Освітня діяльність василіанських монастирів у період хрущовської «відлиги» (1954-1964 рр.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Чин св.Василія Великого в контексті історико-релігійних процесів в Україні: до 300-ліття заснування Бучацького василіанського монастиря» (м.Бучач, 8–9 грудня 2012 року) - Жовква: Місіонер, 2012. – С. 179-194.

41. Особливості підготовки фахівців зі спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” у Тернопільському національному економічному університеті // «ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА І НАУКА В УМОВАХ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ТРАДИЦІЇ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ» Збірник наукових праць. Том 2. Теорія і практика педагогічної науки та освіти: досвід, інноватика, прогнозування (м. Львів, 16–17 травня 2013 року) – ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.434-446.

42. Підготовка документознавців у вищій економічній школі: проблеми і перспективи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві» (21-22 березня 2013 р.) – Київ, Національний авіаційний університет, 2013 р. – С. 33-34.

43. The Peculiarities of Foreign Students Adaptation To Studying in Ukraine (On The Example Of TNEU) // VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne. Institut Studiów Interdyscyplinarnych Brno, Republika Czeska – 2015 r.

44. Oczekiwania współczesnej młodzieży wobec edukacji opartej na aksjologii // Międzynarodowa Naukowa Konferencja na temat „Założenia kszatałceniowe w dobie ponowoczesności” (27 października 2015 r.) – Rużomberok. – 2015 r.

45. Проблема ідентичності особистості у глобалізованому світі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Документ у збереженні індивідуальної/соціальної пам’яті» (3 грудня 2015 р.) – Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 2015 р.

46. Сучасний стан міжнародного ринку освітніх послуг в Україні: тенденції та перспективи // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід» (8-9 квітня 2016 р.) – Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 2016 р. – С. 386-391.

47. Mediacja szkolna – profilaktyka i nauka odpowiedzialności (13 kwietnia 2016 r.) - Warszawa, Akademia Pedagogiczna Conviventia Advisory Group, 2016 r.

48. Ukraińska młodzież: współczesne wyznania i oczekiwania // Międzynarodowa Konferencja Naukowa:„Grupa Wyszehradzka drogą do Wspólnoty Europejskiej - 25 lat razem” (12-15 maja 2016 r.) – Stalowa Wola, 2016 r.

49. Wartości wychowawcze w rodzinie ukraińskiej // V Międzynarodowa konferencja studenskich kół naukowych "CHILDOOD SPACE. Przestrzeń dzieciństwa" (11 czerwca 2016) – Kielce, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. Wydział Pedagogiczny. – 2016 r.

50. Problemy współczesnej młodzieży w zglobalizowanym świecie // Konferencja naukowa „ Środowisko edukacyjne XXI wieku: realia, innowacje i perspektywy" (27 lutego 2017 r. ) – Tarnopol, Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny – 2017 r.

51. Idea patriarchatu Ukraińskiego Koscioła Greckokatolickiego: społeczno-pedagogiczny aspekt // Konferencja naukowa „Problemy edukacji narodowo-patriotycznej: aspekty historyczne, psychologiczne i pedagogiczne” (23 lutego 2017 r. ) – Tarnopol, Tarnopolski Obwodowy Komunalny Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej – 2017 r.

52. Забезпечення якості вищої освіти України: європейський освітній досвід // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності» (5-6 квітня 2017 року) - Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти – 2017 р. – С. 299-303.

53. Соціально-правовий захист дітей: проблеми та шляхи вирішення // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: [Матеріали ІІ міжнародної науково-практична конференції, Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 21-22 квітня 2017 року] - Тернопіль: Економічна думка, 2017 р. – С. 230-233.

54. Kierunki przemian w rodzinie w dobie globalizacji // Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Edukacja XXI wieku - zagrożenia, problemy i perspektywy doby globalnej" (13 maja 2017 r. ) – Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora – Pułtusk – 2017 r.

55. Використання освітніх технологій у професійній діяльності // V Międzynarodowa konferencja studenskich kół naukowych "CHILDOOD SPACE. Przestrzeń dzieciństwa" (24 czerwca 2017) – Kielce, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach. Wydział Pedagogiczny. – 2017 r.

56. Концептуальні засади моніторингу якості освітньої діяльності в управлінні навчальним закладом// Регіональна науково-практична конференція з міжнародною участю «Використання технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами» (5 листопада 2017 року) - Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти – 2017 р.

57. Особливості підготовки студентів-документознавців в умовах вищої економічної школи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Документно - інформаційний простір: історія, теорія, практика » (5 грудня 2017 р.) – Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 2017 р. – С. 60-65.

58. Resocjalizacja w rodzinie: formy i skutki // „Ojcowstwo: wczoraj – dziś – jutro” (12 grudnia 2017 r.) – Międzynarodowa Rada Naukowa Pedagogów Katolickich, Instytut Pedagogiki Katolickiej - Stalowa Wola. – 2017 r. Autorytet rodziców a współczesne wychowanie młodzieży // „Autorytet w życiu człowieka, społeczeństwa, Kościoła i Narodu” (20 lutego 2018 r.) – Międzynarodowa Rada Naukowa Pedagogów Katolickich, Instytut Pedagogiki Katolickiej - Stalowa Wola. – 2018 r.

59. Rozwój edukacji inkluzywnej na Ukrainie: zagrożenia strategiczne lub edukacyjne trendy przyszłości // „Świat fundamentalnych zagrożeń” (6 marca 2018 r.) – Międzynarodowa Rada Naukowa Pedagogów Katolickich, Instytut Pedagogiki Katolickiej - Stalowa Wola. – 2018 r.

60. Regulacyjne i prawne aspekty edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi // „Praworządność - świat na zakręcie” (20 marca 2018 r.) – Międzynarodowa Rada Naukowa Pedagogów Katolickich, Instytut Pedagogiki Katolickiej - Stalowa Wola. – 2018 r. 61. Cоціально-педагогічної умови інтеграції студентів з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору ВНЗ. // Матеріали Всеукраїнській науково-практичної конференції «Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в Україні: регіональний аспект» (28-29 березня 2018 року) Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради. Збірник наукових праць ЗОІППО - №1 (30). – 2018.

62. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: [Матеріали ІІІ міжнародної науково-практична конференції, Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 20-21 квітня 2018 року] - Тернопіль: Економічна думка, 2018 р. – С.404-407.

63. Основні компоненти формування інклюзивної компетентності педагога // Збірник матеріалів Міжнародної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога» (26-27 квітня 2018 року) - Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти – 2018 р. – С. 365-367.

64. Ідея патріархату УГКЦ у просвітительській діяльності Йосифа Сліпого // III Conferenza Scientifica Internazionale sul Тема: «L‘insegnamento del diritto canonico ed ecclesiastico in Polonia e all‘estero» Pontificia Universita Gregoriana, Roma, 24 maggio 2018.

65. Інклюзивна освіта в загальноосвітньому навчальному закладі: теоретико-методологічні аспекти. // VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ. Medzinárodný nekonferenčný zborník. Prešovská univerzita v Prešove, 2018. – S. 155-163.

66. Dziecko niepołnosprawne – jego samotność i osamotnienie «Samotność – odwieczny refren życia» // (20 listopada 2018 r.) –– Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Fundację Capmus w Stalowej Woli, –– Katowice – 2018 r.

67. Моніторинг якості навчання у загальноосвітніх закладах Польщі // Регіональна науково-практична конференція з міжнародною участю «Використання технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами» (20 листопада 2018 року) - Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти – 2018 р.

Міжнародний науковий проект

• roku akademickim 2015 \ 2016 uczestniczył w Międzynarodowym Programie Badawczo-Naukowym "Nauka drogą ku przyszłości" jako członek zespołu badawczego, prelegent i autor tekstów. Termin realizacji projektu 01.10.2015-30.06.2016 Nr projektu 01/ MRPK / IPK / 2015 / 2016 Patronat naukowy nad projektem sprawowała: Międyznarodowa Rada Pedagogów Katolickich Instytut Pedagogiki Katolickiej Рецензії закордонних монографій

• Samotności jakaś ty przeludniowa // Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2016. – 397 s. ISBN 978-83-63835-59-0

• Kierunki badań naukowych // Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2016. – 421 s. ISBN 978-83-63835-60-0

• Kultura sportu XXI wieku // Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2016. – 313 s. ISBN 978-83-63835-58-3

• Doskonałość drogą do świętości // Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2017. – 310 s. ISBN 978-83-63835-64-4

• Praworządność komunikowanie z prawem // Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2017. – 413 s. ISBN 978-83-63835-69-9

• Współczesne zagrożenia naturalne i cywilizacyjne // Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2017. – 680 s. ISBN 978-83-63835-67-5

• Globalizacja drogą ku przyszłości. 20 lat Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli 1997-2017. – Stalowa Wola. – 2017 r. – 435 s. ISBN 978-83-926302-74-3

• Autorytet. Drogą do wielkości człowieka // Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2018. – 302 s. ISBN 978-83-63835-85-9
Особисті інструменти