Користувач:Олексюк Олеся

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук
Посада і місце роботи: Викладач кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти
Олексюк О.Р.

Про себе

Олексюк Олеся Романівна

Громадянство - українка

Освіта: Вища

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Стаж роботи:

2002-2014 рр. - завідуючий сектором відділу автоматизації наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

2014-2015 рр. - методист центру ІКТ Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти

2015-2015 рр. - методист навчально-методичного відділу Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти

2015-2016 рр. - викладач кафедри методики і змісту освіти та ІКТ Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти

2016 рр. - викладач кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти

Проблема:

Підготовка вчителів до використання мережних технології відкритої освіти у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів

Публікації

1. Олексюк О. Р. Науково-інформаційне середовище як засіб організації наукової діяльності студентів/ О. Р. Олексюк // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: Матеріали наукової конференції. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2012. С. 60-62

2. Олексюк О. Р. Сутність та дидактичні основи науково-дослідницької діяльності майбутнього вчителя інформатики / О. Р. Олексюк // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. № 2. Компютерно-орієнтовані системи навчання: [зб. наук. праць]. №13( 20) / Редрада. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. С. 129-132

3. Олексюк О. Р. Деякі аспекти застосування системи DSpace у науково-дослідницькій роботі майбутніх учителів інформатики / О. Р. Олексюк // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: Матеріали наукової конференції. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2013. С. 91-93

4. Олексюк О. Р. Деякі аспекти застосування інституційних репозитаріїв у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики / О. Р. Олексюк // Матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару «Міжнародна співпраця у просторі відкритої освіти» [Електронний ресурс] / за ред. В.Ю. Бикова, В.В. Олійника. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2012. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua.

5. Олексюк В. П. Інституційний репозитарій: можливості застосування у навчальному процесі [Електронний ресурс] / В. П. Олексюк, О. Р. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2012. — №6(32). — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/755/578.

6. Спірін О. М. Аналіз програмних платформ для створення інституційних репозитаріїв [Електронний ресурс] / О. М. Спірін, О. Р. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2013. — №2(34). — Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/821/604.

7. Олексюк О. Р. Аналіз готовності майбутніх учителів до роботи в середовищі інституційного репозитарію / О. Р. Олексюк // Інформаційні технології в освіті. - 2013. - № 16. - С. 157-165.

8. Олексюк О. Р. Огляд комп’ютерних систем для організації електронних бібліотек / О. Р. Олексюк // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 5-ої Науково-практичної конференції, 19–21 листопада 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний за випуск Л. Д. Озірковський. - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013. – С. 131-139

9. Олексюк О. Р. Розвиток інформаційно-пошукових умінь у майбутніх учителів інформатики засобами системи DSpace / О. Р. Олексюк // І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2013 (12 грудня 2013 року) [Електронний ресурс] / за ред. В.Ю. Бикова, О.М.Спіріна. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2013. – Режим доступу : http://project.zu.edu.ua/conference/Conference.php?h_id=4

10. Олексюк О. Р. Напрями використання системи DSpace у підготовці майбутніх вчителів інформатики / О. Р. Олексюк // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України: Матеріали наукової конференції. – Київ: ІІТЗН НАПН України, 2014. – С. 187-189. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/4534/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84-IITZN-2014.pdf

11. Олексюк О. Р. Мобільна версія інституційного репозитарію на основі системи DSpace / О. Р. Олексюк // Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv (24-27 квітня 2014 року.), Львів / Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівська група користувачів Linux, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Брестський державний технічний університет, Українська академія друкарства. - Львів, 2014. – С. 65-67. 12. Олексюк О. Р. Використання системи DSpace у науково-дослідній роботі майбутніх учителів інформатики / О. Р. Олексюк // II Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційні технології в освіті, науці і техніці”(ІТОНТ-2014) 24-26 квітня 2014 року. – Черкаси: ІІТЗН НАПН України, 2014.

13. Олексюк О. Р. Аналіз використання електронних ресурсів у науково-дослідній роботі майбутніх вчителів інформатики / О. Р. Олексюк // Наукові записки. Сер.: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної / наук. ред. В. Радул ; редкол. : С.Величко, В.Вовкотруб, В.Кушнір [та ін.]. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5.Ч.2. – С. 43-49.

14. Олексюк О. Р. Підготовка майбутніх учителів інформатики до застосування інституційних репозитаріїв у майбутній професійній діяльності / О. Р. Олексюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2014. – Вип. 39. – С. 367-371. 15. Олексюк О. Досвід впровадження інституційних репозитаріїв в Україні / О.Олексюк // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 20. - С. 139-149. 16. Олексюк О. Р. Інтеграція інституційного репозитарію в інформаційно-освітнє середовище ВНЗ / О. Р. Олексюк, В. П. Олексюк // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2014. - Т. 44, вип. 6. - С. 220-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_44_6_22 17. Олексюк, О. Р. Модель використання системи DSpace для активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики./ Олексюк, О. Р. //Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. - 2015.- №15: С.154-160.

18. Олексюк О.Р. Організація та застосування інституційних репозитаріїв на основі системи DSpace/ Олексюк О.Р. , Олексюк В.П.– Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2014. – 43 с. 19. Науково-організаційні засади проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України — Київ : Атіка, 2014. — 183 с.

20. Олексюк О.Р. Формування інституційного репозитарію вищого навчального закладу / О.Р. Олексюк // І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2015 (12 грудня 2015 року) ) [Електронний ресурс] / за ред. В.Ю. Бикова, О.М.Спіріна. – К. : ІІТЗН НАПН України, 2015. – Режим доступу : http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/oleksiuk_213_1449230175_file.doc

21. Олексюк О. Р. Дидактичні аспекти використання модуля Lesson системиMOODLE / О. Р. Олексюк , //Обласна науково-практична конференція "Теорія і практика організації електронного навчання у загальноосвітній школі"(21-березня 2016 року.) . - Тернопіль , 2016.

22. Олексюк О. Р. Досвід створення репозитарію інституту післядипломної педагогічної освіти на основі вільнопоширюваного програмного забезпечення Dspace / О. Р. Олексюк , Ю.В. Буган// Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv -2016(19-20 квітня 2016 року.), Львів / Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівська група користувачів Linux, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Брестський державний технічний університет, Українська академія друкарства. - Львів, 2016. – Режим доступу : http://conference.linux.lviv.ua/uk/reports/program
Особисті інструменти