Користувач:Дідух Тарас

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук
Посада і місце роботи: методист кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти
Дідух Т.Г.

Про себе

Дідух Тарас Григорович

Народився 29 вересня 1987 р. у м. Тернопіль.

Громадянство - українець

Освіта: вища

Упродовж 1993–1996 рр. навчався в ЗОШ І ступеня с. Потік Козівського району Тернопільської області. Протягом 1996–2002 рр. навчався в ЗОШ І–ІІ ступенів с. Бишки Козівського району Тернопільської області. У 2002–2004 рр. навчався у ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Ценів Козівського району Тернопільської області. У 2004–2009 рр. навчався на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Отримав повну вищу освіту зі спеціальності «Історія» та здобув кваліфікацію вчителя історії та правознавства.

Протягом 2009–2013 рр. навчався в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка при кафедрі стародавньої та середньовічної історії. Підготував до захисту дисертацію «Політика радянської влади щодо Римо-Католицької та Греко-Католицької церков в західних областях України у 1953–1964 рр.» (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Е. В. Бистрицька).

Професійна діяльність

Упродовж вересня–листопада 2009 р. працював на посаді вчителя історії в ЗОШ І–ІІ ступенів с. Бишки Козівського району Тернопільської області.

З листопада 2012 р. до вересня 2013 р. працював на посаді фахівця із соціальної роботи в Тернопільському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

З жовтня 2016 р. до березня 2018 р. працював на посаді методиста кафедри педагогіки і психології та інклюзивної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.

З березня 2018 р. працює на посаді методиста кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

а) Статті у наукових фахових виданнях:

1. Дідух Т. Політика радянської влади щодо Греко-католицької церкви в УРСР у період «десталінізації» (1953–1959 рр.) / Т. Дідух // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 190–196.

2. Дідух Т. Становище Римо-католицької церкви на Тернопільщині у 1953–1964 рр. / Т. Дідух // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 234–240. 3. Дідух Т. Активізація діяльності греко-католицького духовенства на Тернопільщині у 1953–1958 рр. / Т. Дідух // Наукові записки. Серія : «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 6. – С. 147–159.

4. Дідух Т. Становище Греко-католицької церкви на території Дрогобицької області в період лібералізації у 1953–1958 рр. / Т. Дідух // Наукові записки. Серія : «Історичне релігієзнавство». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 8. – С. 61–74.

5. Дідух Т. Стан Римо-католицької церкви на Тернопільщині у контексті антирелігійної політики радянської влади в 1957–1964 рр. / Т. Дідух // Мандрівець. – 2013. – № 4 (106). – С. 53–57.

6. Дідух Т. Становище Римо-католицької церкви на території Дрогобицької області у 1953–1958 рр. / Т. Дідух // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Вип. XXXVIII. – С. 207–212.

7. Дідух Т. Дослідження державно-церковних відносин в СРСР у сучасній українській історіографії / Т. Дідух // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – Ч. 3. – С. 215–220.

8. Дідух Т. Особливості конфесійного життя Греко-католицької церкви на Тернопільщині у 1958–1964 рр. / Т. Дідух // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 122–128.

9. Дідух Т. Становище католицьких конфесій в Україні у 1953–1964 рр.: історіографічний огляд проблеми / Т. Дідух // Українське релігієзнавство. – К., 2014. – № 71–72. – С. 171–177.

10. Дідух Т. Особливості конфесійного життя Римо-католицької церкви в західних областях України у 1953–1958 рр. / Т. Дідух // Україна–Ватикан : християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник. / За редакцією Л. Филипович і П. Яроцького. – К. : Українська асоціація релігієзнавців, 2015. – С. 158–164.

б) Статті у збірниках наукових праць та матеріалах конференцій:

11. Дідух Т. Вплив урядових постанов від 7 липня та 10 листопада 1954 р. на конфесійне життя римо-католиків та греко-католиків Тернопільщини / Т. Дідух // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)» / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. У двох частинах. – Тернопіль : Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Ч. І. – С. 129–134.

12. Дідух Т. Заходи ієрархів Російської православної церкви з утвердження православ’я серед «возз’єднаного» духовенства на території Дрогобицької області у 1953–1958 рр. / Т. Дідух // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 132–139.

13. Дідух Т. Особливості співпраці між греко-католицьким і римо-католицьким духовенством у Дрогобицькій області в 1953–1958 рр. / Т. Дідух // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / упорядники О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Л. : Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Видавництво «Логос», 2014. – Книга І. – С. 628–636.

14. Дідух Т. Вплив антирелігійної кампанії радянської влади на скорочення конфесійної мережі Римо-католицької церкви на Тернопільщині у 1957–1964 рр. / Т. Дідух // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)» / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: «Вектор», 2014. – С. 63–66.

15. Дідух Т. Становище Греко-католицької церкви на території Станіславської області у 1953–1958 рр. / Т. Дідух // «Українська Греко-Католицька Церква у контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних реалій» (до 150-ліття з дня народження митрополита Андрея Шептицького та 70-ліття з дня ув’язнення патріарха Йосифа Сліпого): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 24–25 квітня 2015 р.) / За заг. ред. д. істор. н. Е. Бистрицької (гол. ред.), д. істор. н. І. Зуляка, д. філос. н. А. Колодного, д. філос. н. П. Яроцького. – Тернопіль–Київ : «Вектор», 2015. – С. 64–69.

16. Дідух Т. Вплив політики лібералізації на релігійне життя Римо-католицької церкви у Львівській області (1953–1958 рр.) // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 11 червня 2015 р.). – Дніпропетровськ : Видавництво «Пороги», 2015. – С. 256–264.

17. Дідух Т. Особливості діяльності греко-католицьких громад на Львівщині в період політики лібералізації (1953–1958 рр.) / Т. Дідух // «Українська Греко-Католицька Церква в історії та сучасних процесах розвитку українського суспільства (до 420-ліття укладення Берестейської унії, 70-ліття Львівського «псевдособору» 1946 р.) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 21–22 квітня 2016 р.) / За заг. ред. д. істор. н. Е. Бистрицької (гол. ред.), д. філос. н. А. Колодного, д. філос. н. П. Яроцького. – Тернопіль–Київ : «Вектор», 2016. – С. 140–147.

18. Дідух Т. Вплив Йосифа Сліпого на підпільну діяльність Греко-Католицької Церкви (1953–1958 рр.) / Т. Дідух // Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 23 лютого 2017 року). / укладачі: В. С. Мисик, І. Ф. Янюк, Т. Г. Дідух, О. А. Ревуцька. – Тернопіль : ТОКІППО, 2017. – С. 52–55.

19. Дідух Т. Вплив Василя-Всеволода Величковського на підпільну діяльність Греко-Католицької Церкви на Тернопільщині (1953–1959 рр.) / Т. Дідух // Тернопіль і Тернопільщина в особах, подіях, документах: Збірник наукових статей та тез І Регіональної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 25 квітня 2017 року) / Редколегія: О. М. Петровський, Б. Б. Буяк, В. С. Мисик, A. Janowski, І. Ф. Янюк, О. А. Ревуцька. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – С. 49–51.

20. Дідух Т. Державно-правове становище громад Євангельських християн-баптистів на території Дрогобицької області у 1953–1958 рр. / Т. Дідух // «Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій» (до 500-ліття Реформації): Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 27–28 квітня 2017 р.) / За загальною ред. д. істор. н. Е. Бистрицької (гол. ред.), д. істор. н. І. Зуляка, д. філос. н. А. Колодного, д. філос. н. П. Яроцького. – Тернопіль–Київ : ФОП Осадца Ю. В., 2017. – С. 69–74.

21. Дідух Т. Роль віруючих у підпільній діяльності Греко-Католицької Церкви на території Західної України (1953–1958 рр.) / Т. Дідух // Події Української національної революції 1917–1921 років крізь призму світогляду людини третього тисячоліття: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої 100-річчю проголошення української народної республіки (Україна, м. Тернопіль, 21 листопада 2017 року) / Редколегія: О. М. Петровський, Б. Б. Буяк, І. М. Вітенко, A. Janowski, В. С. Мисик, Ф. І. Полянський, М. М. Кондирєва, І. Ф. Янюк // Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2018. – Випуск 4. – С. 41–48.
Особисті інструменти