Користувач:Городецька Оксана

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук
Посада і місце роботи: Доцент кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук
Городецька О.В.

Про себе

Городецька Оксана Володимирівна

Народилися 28 лютого 1982 року у м. Дрогобичі, Львівської області у сім’ї вчителів.

Освіта вища, кандидат педагогічних наук

Закінчила у 2005 році Державний вищий навчальний заклад «Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію викладача педагогіки у ВНЗ I–IV рівнів акредитації.

У 2006 році вступила в аспірантуру ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему «Науково-педагогічна діяльність Івана Верхратського (1846–1919 рр.)» у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Фахова діяльність:

З 2003 по 2005 рік працювала у Тернопільської школі-інтернаті для дітей з наслідками поліомієліту та церебральними паралічами.

З червня 2011 року працюю у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти. Спочатку на посаді викладача кафедри методики викладання навчальних предметів та гуманітарної освіти,

з 2012 по вересень 2016 року – викладач кафедри методики викладання навчальних предметів та освітнього менеджменту,

а у вересні 2016 року переведена на посаду викладача кафедри менеджменту і методології освіти.

З січня 2019 року переведена на посаду доцента кафедри менеджменту і методології освіти.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Городецька О.В. Вплив медіа-інформаційних технологій на процес соціалізації дітей дошкільного віку / О.В. Городецька // Нова педагогічна думка: [Науково-методичний журнал]. – Рівне, 2018. – № 3 (95). – С. 166–169.

2. Городецька О.В. Науково-педагогічна діяльність Івана Верхратського (1846–1919 рр.) / О.В. Городецька // Дні науки (вересень, 2018 р.): Матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій (м. Тернопіль, Україна, 26–28 вересня 2018 року) / Редколегія: О.М. Петровський, І.М. Вітенко, A. Janowski, В.С. Мисик, Ф.І. Полянський, І.Ф. Янюк, М.А. Мартинів, Т.О. Сергуніна // Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2018. – Вип. 8. – С. 25–28.

3. Городецька О.В. Впровадження медіаосвіти як інноваційного напряму професійної діяльності педагога / О.В. Городецька // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога» (м. Тернопіль, Україна, 26–27 квітня 2018 року). / укладачі: В.Є Кавецький, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, І.І. Гаврищак, С.Б. Гах. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2018. С. 90–91.

4. Городецька О.В. Медіаосвіта як засіб розвитку інноваційного мислення учителя та учня / О.В. Городецька // STEM-освіта та шляхи її впровадження в навчально-виховний процес: збірник матеріалів І регіональної науково-практичної веб-конференції, Тернопіль, 24 травня 2017 р. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – С. 70–73.

5. Городецька О.В. Соцільно-історичні передумови формування науково-педагогічного світогляду Івана Верхратського (1846–1919 рр.) / О.В. Городецька // Тернопіль і Тернопільщина в особах, подіях, документах: Збірник наукових статей та тез I Регіональної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 25 квітня 2017 року). / Редколегія: О. М. Петровський, Б. Б. Буяк, В. С. Мисик, A. Janowski, І. Ф. Янюк, О. А. Ревуцька. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – С. 11–15.

6. Городецька О.В. Науково-педагогічні погляди Івана Верхратського щодо розвитку української літературної та наукової мови // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Основні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства», 20–21 квітня 2017 р. : Ч. 1. [Наук. ред О.Є. Висоцька]. – Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. С. 79–81.

7. Городецька О.В. Вплив засобів масової комунікації на розвиток професійної майстерності педагога / О.В. Городецька // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності», 5–6 квітня 2017 р. [укладачі: В.Є Кавецький, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, Т.Г. Дідух]. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. С. 85–87. 8. Городецька О.В. Виховання культури користувача Інтернету як основа формування високих моральних якостей та громадянської позиції дітей молодшого шкільного віку / О.В. Городецька // [Електронний збірник статей П’ятої міжнародної науково-методичної конференції "Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи], 31 березня – 01 квітня 2017 р. – К. : Центр вільної преси, Академія української преси, 2017. – С. 98–106. : доступ до статті : http://www.aup.com.ua/uploads/Zbirnik_konf_AUP_2017.pdf.

9. Городецька О.В. Медіакультура особисті як чинник інноваційного менеджменту / О.В. Городецька // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент у закладах освіти», 21 березня 2017 року : в 2 ч. Ч 1. [відп. за вип.: Б.М. Ренькас, Т.Є. Рожнова]. – Житомир : Вид-во ФО-П Левковець, 2017. – С. 126–129.

10. Городецька О.В. Йосиф Сліпий – духовний провідник українського народу / О.В. Городецька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти», 23 лютого 2017 р. [укладачі: В.С. Мисик, І.Ф. Янюк, Т. Г. Дідух, О. А. Ревуцька]. – Тернопіль : ТОКІППО, 2017. – С. 38–41.

11. Городецька О.В. Вплив Інтернет-технологій на формування та розвиток мовного середовища в українських школах / О.В. Городецька // Евалюація: наукові, освітні, соціальні проекти. Випуск 2 : матеріали інноваційного семінару «Евалюація науково-освітніх програм для національних меншин» / Редактори : В. Євтух, Л. Корпоровіч, З. Рубене, М. Руісс. – Київ – Переяслав-Хмельницький – Франкфурт-на Майні, 2016. – С. 121–126.

12. Городецька О.В. Система формування духовно-моральних цінностей особистості у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / О.В. Городецька // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Додаток 1 до Вип. 36, Том VІ (66) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 525–532.

13. Городецька О.В. Медіаосвіта (медіаграмотність) майбутнього керівника навчального закладу як основа його професійної підготовки / О.В. Городецька // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукові підходи в управлінні навчальними закладами», 28 квітня 2015 р. – Житомир : ФО-П Левковець, 2015. – С. 89–91.

14. Городецька О.В. Медіакомпетенція педагогічних та науково-педагогічних працівників / О.В. Городецька //Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 35, Том VI (57) : Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2014. – С. 96–102.

15. Городецька О.В. Медіагігієна як засіб збереження здоров’я студентської молоді / О.В. Городецька // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди” – Додаток 4 до Вип. 31, Том III (11) :[Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”]. –К. : Гнозис, 2014. – С. 79–84.

16. Городецька О.В. Вплив сучасного інформаційного простору на розвиток мовної особистості педагогічних та науково-педагогічних кадрів у професійній післядипломній освіті / О.В. Городецька // Електронний збірник тез Всеукраїнської Інтернет-конференції «Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах», 27 лютого 2015 р. /НАПН України; Ун-т менедж. освіти. – К., 2015. – С. 29–30. Режим доступу до статті : http://umo.wedes.com.ua/images/content/institutes/cipo/kaf_UPOP/metod_material/vseukr_internet_konf.pdf

17. Городецька О.В. Формування інформаційної культури вчителя як один із пріоритетних напрямів післядипломної педагогічної освіти / О.В. Городецька // [Електронний збірник матеріалів Третьої міжнародної науково-методичної конференції "Практична медіаграмотність], 16–17 квітня 2015 р. – К., 2015. – С. 226–232 : доступ до статті :http://www.medialiteracy.org.ua/index.php/2-uncategorised/72-materialy-ii-mizhnarodnoi-konferentsii-mediaosvita-i-mediahramotnist.

18. Городецька О.В. Сучасні засади формування професіоналізму майбутніх учителів іноземної мови початкової школи / О.В. Городецька // матер. Міжнар. науково-практичної конференції : «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін», 26–27 березня 2015 р. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т.2. – С. 203–205.

19. Городецька О.В. Актуальність проблеми насильства в школі / О.В. Городецька // Дитинство без насилля : суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 квітня 2014 р. / за заг. ред.проф. О. Кікінежді. – Тернопіль : Вид-во «Стереоарт», 2014. – С.157–159.

20. Городецька О.В. Інформаційна культура як складова моделі професійного розвитку керівника навчального закладу / О.В. Городецька // матер. Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Управління професійним розвитком сучасного керівника закладу освіти та оцінювання результативності його діяльності», 10 грудня 2014 р. : Збірник наукових праць / За заг. Ред. В.В. Гуменюк. – Хмельницкий, 2015. С. 35–38.

21. Городецька О.В. Формування інформаційної культури керівника сучасного загальноосвітнього навчального закладу в контексті екологічної безпеки особистості / О.В. Городецька // матер. Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Професійне самовдосконалення керівників загальноосвітніх навчальних закладів», 29 жовтня 2015 р. :Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В. Гуменюк. – Хмельницкий : ХОІППО,2015. С. 39–41. Режим доступу до статті : http://hoippo.km.ua/index.php?name=content&op=view&id=53

22. Городецька О.В. Ретроспективний погляд на висвітлення питання національно-патріотичного виховання на сторінках часопису «Рідна школа» у першій половині ХХ ст. / О.В. Городецька // матер. Міжнар. науково-практичної конференції, 3 грудня 2014 : «Філософія, психологія, педагогіка» : у 4 ч. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2014. –Ч. 4. – С. 7–11.
Особисті інструменти