Користувач:Бабовал Надія

Матеріал з ТерноВікі

Перейти до: навігація, пошук
Посада і місце роботи: викладч кафедри менеджменту і методології освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат економічних наук
Бабовал Н.Р.

Про себе

Бабовал Надія Ростиславівна

Народилася 14 січня 1978 року в с. Лопушне Лановецького району Тернопільської області.

Громадянство - українка

Освіта: вища, кандидат економічних наук

Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (1995/2000рр.), спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», кваліфікація вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Тернопільський національний економічний університет (2011р.), спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація спеціаліст з економіки підприємства.

Здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук (2013-2017рр.).

У 2018р. захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Формування ринку освітніх послуг вищої школи в умовах європейської інтеграції» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

Тема наукового дослідження: «Формування ринку освітніх послуг вищої школи в умовах європейської інтеграції».

Професійна діяльність

У 2000р. прийнята на посаду коректора редакції газети «Тернопіль вечірній»;

2001р. призначена на посаду бібліотекаря ТОКІППО;

2002р. переведена на посаду методиста кафедри педагогіки і психології;

2002р. призначена на посаду бібліотекаря науково-педагогічної бібліотеки інституту;

2017р. переведена на посаду методиста відділу дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти;

2017р. прийнята на посаду молодшого наукового співробітника Науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення Тернопільського національного економічного університету;

2018р. працювала за сумісництвом на посаді викладача кафедри менеджменту та методології освіти ТОКІППО;

2019р. прийнята на посаду викладача кафедри менеджменту та методології освіти ТОКІППО.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

Монографія

1. Бабовал Н. Р. Рынок образовательных услуг высшей школы в условиях европейской интеграции. W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego / pod redakcia Tadeusza Wawaka i Jana F. Jacko. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2016. Р. 184–191 (0,5 друк. арк.).

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дослідження

2. Бабовал Н. Р. Сучасні тенденції розвитку ринку освітніх послуг вищої школи в умовах європейської інтеграції // Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Економічні науки. 2016. № 3. Т. 2 (236). С. 285–289 (індексується в наукометричних базах: Index Copernicus, РИНЦ) (0,31 друк. арк.).

3. Бабовал Н. Р. Освітні вимірювання в контексті підвищення якості освіти в Україні // Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. 2016. № 7/8. С. 58–63 (індексується в наукометричних базах: Index Copernicus, РИНЦ) (0,31 друк. арк.).

4. Бабовал Н. Р. Формування науково-педагогічного потенціалу вищого навчального закладу як складової ринку освітніх послуг // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2016. Вип. 30. С. 88–101. (0,81 друк. арк.).

5. Бабовал Н. Р. Удосконалення мотивації та стимулювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників вищої школи // Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2017. Вип. 17. С. 86–91 (0,31 друк. арк.).

6. Бабовал Н. Р. Розвиток інфраструктури ринку освітніх послуг вищої школи в Україні // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. 2017. № 2. С. 138–144 (індексується в наукометричних базах: Index Copernicus, РИНЦ та ін.) (0,34 друк. арк.).

7. Бабовал Н. Р. Управління процесом надання освітніх послуг вищої школи в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету. Науковий журнал. 2017. Вип. 2(84). С. 126–134 (індексується в наукометричних базах: Index Copernicus, РИНЦ та ін.) (0,44 друк. арк.).

Опубліковані праці апробаційного характеру

8. Babował Nadija. Rynek usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym w warunkach integracji europejskiej // Ideał uniwersytetu a potrzeby społeczne: miedzynarodowej konferencjia naukowej studentow i doktorantow Uniwersytetu Jagiellonskiego (21 stycznia 2015 roku, Krakow). Krakow, 2015. URL: http://jacko.econ.uj.edu.pl/Inne/konf/15ideal/AbstractsOnline.htm (0,06 друк. арк.).

9. Бабовал Н. Р. Вплив фінансового забезпечення галузі вищої освіти на якість надання освітніх послуг ВНЗ в Україні // Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: матеріали V Міжнародної інтернет-конференції (23–24 травня 2016 р., Одеса). Одеса: ОНПУ, 2016 С. 110–111. URL: http://economics.opu.ua/files/science/men/2016/tezi.pdf (0,13 друк. арк.).

10. Бабовал Н. Р. Аналіз та оцінка рівня розвитку ринку освітніх послуг вищої школи в Україні // Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference «Science and Education – Our Future» (November 29–30, 2016, Ajman, UAE). 2016. № 12(16). Vol. 2. Р. 16–20 (0,31 друк. арк.).

11. Baboval N. Theoretical aspects of the process of providing quality educational services Ukraine high school // Economic and social development of Ukraine in XXI century: national vision and globalization challenges: Gollection of scientific articles. Dradt2Digital Publishing House, 2017. Р. 32–34 (0,17 друк. арк.).

12. Бабовал Н. Р. Соціально-економічний потенціал як важлива передумова якості надання освітніх послуг // Інноваційний потенціал сучасної економічної науки: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування (17 березня 2017 р., м. Тернопіль). Тернопіль, 2017. С. 138–141. (0,23 друк. арк.).

13. Бабовал Н. Р. Якість надання освітніх послуг як чинник забезпечення ринку праці конкурентоспроможними фахівцями // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (5–6 квітня 2017 р., м. Тернопіль). Тернопіль: СМП: «Тайп», 2017. С. 13–15. (0,16 друк. арк.).

14. Бабовал Н. Р. Сталий розвиток вищої школи як прерогатива якості надання освітніх послуг // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24–25 травня 2017 р., м. Луцьк). Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С. 142–144 (0,14 друк. арк.).

15. Бабовал Н. Р. Стратегічні напрями розвитку вищого навчального закладу в умовах трансформації економіки України // Модернізація національної економіки країни: шляхи виходу із кризи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (26 травня 2017 р., м. Тернопіль). Тернопіль, 2017. С. 118–122 (0,25 друк. арк.).

16. Бабовал Н. Р. Фінансування вищої освіти в Україні: сучасні тенденції, проблеми та перспективи // Альманах науки. Науковий журнал. 2017. № 3. С. 4–8. (0,28 друк. арк.).

17. Бабовал Н. Р. Сучасний стан розвитку кадрового потенціалу вищої школи Тернопільської області // Тернопіль і Тернопільщина в особах, подіях, документах: Збірник наукових статей та тез I Регіональної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 25 квітня 2017 року). - Тернопіль: ТОКІППО, 2017. С. 41–43. (0,14 друк. арк.).

18. Бабовал Н. Р. Освітні індикатори як інструмент оцінювання стану та динаміки розвитку освітніх систем // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності педагога» (м. Тернопіль, Україна, 26–27 квітня 2018 року). / укладачі: В.Є Кавецький, А.В. Вихрущ, О.Я. Жизномірська, І.І. Гаврищак, С.Б. Гах. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2018. С. 36–38.
Особисті інструменти