Метод проектів на уроках іноземної (англійської)мови

Матеріал з ТерноВікі

Версія від 20:48, 19 квітня 2011; 94.231.187.82 (обговорення)
(різн.) ← Старіша версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Використання методу проектів на уроках англійської мови , як засіб формування позитивного інтересу до іншомовної культури Основним принципом поновлення середньої школи стала особистісна орієнтація освіти. Особистісно-орієнтована освіта передбачає диференційований підхід до навчання з урахуванням рівня інтелектуального розвитку школяра, з урахуванням його підготовки з предмета, його здібностей, задатків, інтересів. При такому типі навчання зміст, форми, методи і засоби повинні максимально враховувати індивідуальні особливості школяра і бажані їм способи роботи з навчальним матеріалом. Процес навчання іноземної мови - діяльність надзвичайно індивідуально пофарбована, і в цьому сенсі особистість вчителя важливіше всякого "методу". У будь-якому випадку , що кращою методикою можна вважати ту, яка викликає в учнів любов до предмету, що вивчається, а найгіршою ту, яка наводить на них тугу. Сьогодні вчителю дано достатньо волі для реалізації власного розуміння процесу навчання, тому що тільки так можна виконувати свою роботу з ентузіазмом і радістю. Вивчення англійської мови є співпраця, в процесі якого вчитель і учні працюють разом. Тут необхідна атмосфера радісного співучасті, партнерства.Величезну популярність останнім часом набуває метод проектів. Кожен же навчальний предмет має свою специфіку і відповідно специфіку використання тих чи інших методів, технологій навчання.

  Метою навчання іноземних мов є не система мови, а іншомовна мовленнєва діяльність, причому не сама по собі, а як засіб міжкультурної взаємодії. Метод проектів дозволяє творчо застосувати мовний матеріал, перетворити уроки іноземної мови в дискусію, дослідження.
  Існують основні вимоги до використання методу проектів:

1. наявність значущої у дослідницькому творчому плані проблеми задачі, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її вирішення. 2. практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів. 3. самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів. 4. структурування змістовної частини проекту (із зазначенням поетапних результатів). 5.Використання дослідницьких методів, які передбачають певну послідовність дій: • визначення проблеми та похідних від неї завдань дослідження (використання в ході спільного дослідження методу «мозкової атаки», «круглого столу»); • висування гіпотези їх рішення; • обговорення методів дослідження; • обговорення способів оформлення кінцевих результатів; • збір, систематизація та аналіз отриманих даних; • підведення підсумків, оформлення результатів, їх презентація » • висновки, висування нових проблем дослідження. Метод проектів і навчання у співпраці знаходять все більше застосування в практиці викладання. Причин цього кілька: • необхідність не стільки передавати учням суму тих чи інших знань, скільки навчити набувати ці знання самостійно, вміти користуватися набутими знаннями для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань; • актуальність придбання комунікативних навичок і вмінь, тобто умінь працювати в різноманітних групах, виконуючи різні соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника тощо) • актуальність широких людських контактів, знайомства з різними культурами, різними точками зору на одну проблему; • значущість для розвитку людини уміння користуватися дослідницькими методами: збирати необхідну інформацію, факти, уміти їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки і висновки.

     Існують загальні підходи до структурування проекту:

1. починати слід завжди з вибору теми проекту, його типу, кількості учасників. 2. далі вчителю необхідно продумати можливі варіанти проблем, які важливо дослідити в рамках наміченої тематики. Самі ж проблеми висуваються учнями з подачі вчителя. 3. важливим моментом є розподіл завдань по групах, обговорення можливих методів дослідження, пошуку інформації, творчих рішень. 4. потім починається самостійна робота учасників проекту за своїми індивідуальними чи груповим дослідним, творчим завданням. 5. постійно проводяться проміжні обговорення отриманих даних у групах. 6. необхідним етапом виконання проектів є їх захист, опонування. 7. завершується робота колективним обговоренням, оголошенням результатів зовнішньої оцінки, формулюванням висновків.

    Існують також параметри зовнішньої оцінки проекту:

• значимість і актуальність висунутих проблем, адекватність їх досліджуваної тематики; • коректність використовуваних методів дослідження та методів обробки отриманих результатів; • активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей; • колективний характер прийнятих рішень; • характер спілкування і взаємодопомоги, взаємодоповнюваності учасників проекту; • необхідна і достатня глибина проникнення в проблему, залучення знань з інших областей; • доказовість прийнятих рішень, вміння аргументувати свої висновки, висновки; • естетика оформлення результатів виконаного проекту; • вміння відповідати на запитання опонентів, лаконічність і аргументованість відповідей кожного члена групи.

   Виконання проектів мотивує учнів у вивченні мови і стимулює як усну, так і письмову мову. Даний метод досить широко представлений на сторінках підручника Кузовлева В.П. «АНГЛІЙСЬКА МОВА»
   У кожному з тематичних блоків УМК гнучко використовуються індивідуальні та групові проекти, які втілюються в постерах, буклетах, різних доповідях учнів і т.д. і подаються на навчальних заняттях.
    Виконання різноманітних навчальних проектів дозволяє реалізовувати не тільки освітні завдання, що стоять перед вчителем іноземної мови, але й виховні. Учні можуть по-новому поглянути на себе і на реалії свого щоденного життя, на історію і культуру своєї країни і, звичайно, дізнатися багато чого з того, що їх цікавить про життя в країні мови, що вивчається. А міждисциплінарні зв'язки, що простежуються в кожній темі, що вивчається, сприяє розвитку більш широкого погляду на проблеми природи, історії, сучасного суспільства і життя, сприяють глибшому розумінню ролі Росії у все більш світі, що змінюється, формування активної громадянської позиції учнів і максимального розвитку індивідуальних здібностей і талантів кожного. Все це, в кінцевому рахунку, покликане інтегрувати сукупність найсучасніших підходів до навчання. Завдання вчителя - з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів, потреб, планів на майбутнє - створити таку робочу атмосферу, яка б стимулювала їх розумову, комунікативну та творчу діяльність.
     На уроках англійської мови з використанням проектного навчання створюються такі умови, при яких учні:

- Самостійно і з охотою отримують знання з різних джерел; - Вчаться користуватися цими знаннями для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань; - Набувають комунікативні вміння, працюючи в різних групах; - Розвивають свої дослідницькі уміння (виявлення проблеми, збір інформації з літератури, документів і т.д.) - Розвивають аналітичне мислення.

Роль вчителя на різних етапах виконання проекту змінюється. На підготовчому етапі вона полягає в тому, щоб ініціювати ідеї проекту або створити умови для появи ідеї проекту, а також надати допомогу в первинному плануванні. На етапі реалізації проекту учитель виступає в ролі помічника, консультанта з окремих питань, джерела додаткової інформації. Істотна роль відводиться координації дій між окремими мікрогрупах і учасниками проекту. На заключному етапі зростає роль контрольно-оцінної функції, так мені як вчителю слід взяти участь у підведенні підсумків роботи в якості незалежного експерта.
    Планування при розробці стратегії реалізації проекту має двоетапний характер.
   Перший етап - це загальне рамкову планування спільно з учителем і всіма учасниками проекту. Воно стосується таких питань, як виділення окремих етапів роботи і встановлення послідовності їх виконання, визначення кількості учасників у мікрогрупах і виду завдань для кожної мікрогрупи, а також термінів виконання і форм пред'явлення проміжних і кінцевих результатів роботи.
    Другий етап - це самоорганізація роботи в мікрогруп, тобто планування роботи без участі вчителя, наприклад, розподіл обов'язків між членами однієї мікрогрупи, встановлення термінів виконання того чи іншого виду завдань, форм і порядку звітності. Для успішного виконання проекту велике значення має рівень прояву особистої відповідальності окремими його учасниками. Практика застосування проектів на уроках англійської мови показує, що чим вище рівень особистої відповідальності учасників, тим вища якість кінцевого підсумкового продукту. При самоорганізації роботи в мікрогруп найбільш відповідальні завдання доручаються тим учням, які мають найбільш розвинене почуття відповідальності.
Метою виконання кожного проекту є створення конкретного продукту, який відрізняється від традиційного результату навчання своїм зв'язком з реальним життям, незвичністю форми і самостійністю виготовлення.

За рахунок інформативної насиченості кожного уроку з використанням методу проектів вдається інтелектуально навантажити учнів, розвинути у них інтерес до отримання знань про іншомовної культури. Підручники автора В. П. Кузовлева створюють умови для активного "добування" інформації. Розвиваючий аспект навчання досягається на подібних уроках за рахунок використання проектної технології, яка спрямована на розвиток особистісної активності учнів.

     Так як методичним змістом сучасного уроку іноземної мови є комунікативність, то навчання іноземної мови мною організується так, щоб воно було подібно до процесу природної комунікації, тобто спілкуванню.
Навчаються з задоволенням обговорюють проекти, представлені на навчальних заняттях, як у парах, так і в групах; не бояться висловлювати свою точку зору перед класом, задавати питання, що цікавлять. Практика використання методу проектів показує, що "разом вчитися не тільки легше і цікавіше, але і значно ефективніше. Допомогти один одному, разом вирішити будь-які проблеми, розділити радість успіху чи гіркоту невдачі - так само природно, як сміятися, співати, радіти життю ". Тому можна з упевненістю стверджувати, що в учня розвивається креативна компетентність, як показник комунікативного володіння іноземною мовою на певному рівні. Проект створює максимальні умови для прояву і становлення творчих можливостей учня.
  Проектне навчання активно впливає на формування мотивації досягнення успіху. Під мотивацією досягнення успіху розуміється мотивація, спрямована «... на можливо краще виконання будь-якого виду діяльності, орієнтованої на досягнення певного результату, до якого може бути застосований критерій успішності. Мотивація досягнення проявляється у прагненні суб'єкта додавати зусилля і добиватися, можливо, проміжних результатів в області, яку він вважає важливою ». Мотивація досягнення є відносно незалежним видом людської мотивації, від неї багато в чому залежить подальша соціальна адаптація особистості, зокрема перехід з початкової школи на другу ступінь навчання. Кожна нова потреба викликає інтерес учнів, підтримуючи загальний мотиваційний термін навчання на досить високому рівні.
   Звичайно, навчальна діяльність не повинна будуватися виключно за схемою проектного навчання. Але при узагальненні, закріпленні, повторенні навчального матеріалу, а головне, при обробці навичок і умінь його практичного застосування, цей метод, на мою думку, безумовно, належить до числа найбільш ефективних. Урок- проект дозволяє перетворити заняття в дискусійний, дослідний клуб, у якому вирішуються дійсно цікаві, практично значимі і доступні учням проблеми з урахуванням особливостей культури країни досліджуваної мови.
  Виконання завдань проекту часто виходить за рамки уроку і вимагає досить багато часу, але часто ці зусилля виправдовують себе, тому що при цьому вирішується ряд важливих завдань:
  1. Заняття виходять на практичні дії учнів, зачіпаючи їх емоційну сферу, завдяки чому посилюється мотивація учнів.
  2. Учні отримують можливість здійснювати творчу роботу в рамках заданої теми, самостійно добувати необхідну інформацію не тільки з підручників, а й з інших джерел. Вони повинні володіти інтелектуальними, творчими вміннями.
  3. У ході роботи над проектом здійснюється взаємодія учнів один з одним, з учителем, роль якого змінюється: замість контролера він стає рівноправним партнером і консультантом.
  4. У проектній роботі весь навчальний процес орієнтований на учня. Тут, перш за все, враховують його інтереси, життєвий досвід та індивідуальні здібності.
  5. Посилюється індивідуальна і колективна відповідальність учнів за конкретну роботу в рамках проекту, так як кожен учень, працюючи індивідуально або в мікрогрупах, повинен представити всій групі результати своєї діяльності ..
    В основі проекту лежить проблема. Для її вирішення навчаються потрібно не тільки знання мови, а й володіння достатнім обсягом різноманітних предметних знань. Також вони повинні володіти певними інтелектуальними (робота з інформацією, її аналіз, узагальнення і висновки), творчими (вироблення ідеї, варіантів вирішення проблеми, прогноз наслідки запропонованого рішення), комунікативними (ведення дискусії, вміння слухати і чути співрозмовника, відстоювати свою точку зору, викладати свою думку) уміннями.
    Технологія виконання проекту дається українською мовою, реальна ж робота учнів здійснюється англійською мовою. Спочатку визначають, який проект буде виконуватися: індивідуальний, парний або груповий. Якщо проект парний або груповий, то відбувається формування мікрогруп за інтересами, розподіл ролей завдань відповідно до рівня знань, бажаної практичною діяльністю в рамках проекту. Існують різні типи проектів: дослідницький, інформаційний, об'єктно-орієнтовний та ін . Роль викладача полягає у формулюванні навчальних завдань, він вказує, де можна знайти матеріал.
   У творчий союз при виконанні проектів учні залучаються поступово. Для цього їм необхідно ознайомитися з додатковою літературою за заданою темою, розробити план відповіді. Основним принципом навчання іноземної мови за проектною методикою є особистісна орієнтація навчального процесу на інтереси та цілі, що навчаються. Завдання викладача полягає в тому, щоб допомогти їм засвоїти інформацію, висловити своє ставлення до світу, подіям.
    Захист проекту здійснюється на одному з останніх занять по темі. Презентації проекту здійснюється, як правило, в усній формі, при цьому враховуються: змістовна сторона виступу, уміння реагувати на питання опонентів захисту, оформлення роботи. При розгляді оформлення береться до уваги: 1) грамотність, 2) логічність викладу матеріалу, 3) акуратність, 4) наявність наочної, ілюстративної частини. Форму презентації студенти обирають самі.Оцінка результатів здійснюється з точки зору рівня креативності та індивідуального внеску. Виходячи з логіки викладу ситуації успіху, не можна оцінювати тільки мовний матеріал і помилки. Безумовно, в роботі над проектом виникають свої труднощі, такі як шум, витрати часу, використання рідної мови і різний рівень мовної компетенції, але всі вони знімаються досягається результативністю діяльності та позитивними змінами у всіх аспектах розвитку особистості .
    Таким чином, робота над проектом дозволяє зробити наступні висновки:

1. Завдяки проекту підвищується самооцінка учнів, збагачується їхній соціальний і духовний досвід, учні долучаються до творчості, розвиваючи свою особистість. 2. Проектна робота допомагає вирішити проблему мотивації, формує і вдосконалює загальну культуру спілкування і соціальної поведінки в цілому. 3. Проектна робота долучає учнів до практичного володіння іноземною мовою, сприяє розвитку усно-мовних і лексичні навичок, вдосконалення умінь і навичок писемного мовлення, дозволяє реально оцінювати свої мовні можливості. 4. Виконання проекту дозволяє підвищити успішність за рахунок узагальнення, закріплення та повторення навчального матеріалу, організації його практичного застосування, усунення прогалин в освіті.

  Необхідно прагнути до того, щоб проект:
   • дійсно робив внесок у цілі навчання;
   • мав реальний зміст;
   • був розумним в частині вартості, доступності матеріальних засобів, що витрачається часу і зусиль, що додаються.
   Окремо слід сказати про координацію проектів і організації зовнішньої оцінки, оскільки добре відомо, що найкраща імпровізація та, яка добре підготовлена.Тому, якщо вчитель вирішив використовувати при вивченні якогось розділу, теми метод проектів, він повинен все ретельно продумати, розробити, прорахувати.
    Вчитель повинен чітко визначити навчальні завдання для учнів, дати рекомендації щодо підбору матеріалу. Бажано спланувати всю серію уроків, на яких передбачається використовувати метод проектів. Необхідно відслідковувати діяльність учнів поетапно, оцінюючи її крок за кроком. Зовнішня оцінка проекту як проміжна, так і підсумкова необхідна. Вона може приймати різні форми.

В організації проектної діяльності дуже важливим моментом є структурування .Воно включає такі етапи, як: I етап - «Мотивація» Цей етап особливо важливий, тому що від нього залежить більшою мірою успіх подальшої роботи. Роботу над матеріалом рекомендується починати не з підручника, а з установки на проблему, осмислення мети, створення ситуації спілкування з викладачем. II етап - «Інформаційне забезпечення»

 Завдання цього етапу - зібрати якомога більше інформації з цього питання.

III етап - «Первинна обробка інформації учнем» Сприйняття будь-якого матеріалу має яскраву особистісну забарвлення.Відбувається первинний аналіз матеріалу, виходячи з власного досвіду і наявних знань. IV етап - «Обробка інформації разом з вчителем» Триває збір інформації. Учитель прагне запропонувати конкретний набір пошукових завдань. Відбувається визначення «білих плям» у контексті, виділяється тема і підтеми, формулюються основні думки. V етап - «Додатковий збір інформації» У процесі роботи навчаються неодмінно стикаються з проблемою "недостачі" матеріалу. З'являються матеріали проблемного характеру. З'явилися проблеми дозволяють поглянути ще раз на об'єкт вивчення «під кутом невирішених питань». Формується уміння зіставляти наявні знання і нову інформацію. VI етап - «Осмислення, порівнювання, аналіз і корекція» Найважливіший в роботі, тому що саме тут відбувається інтелектуальне зростання людини, становлення особистості. Учні вчаться аналізувати, порівнювати, робити узагальнення, проводити корекцію. VII етап (заключний) - «Захист проекту» Навчаються вдосконалюють навички публічного виступу та роботи в режимі презентації.

   Як вже було зазначено, метод проектів дозволяє здійснювати диференційований підхід у навчанні. Сутність його можна виразити словами Клодін Оріо: «Всі здібні », а використання проектної методики в значній мірі сприяє створенню мотивації до вивчення іноземної мови в школі.

Дитячий вік «... є періодом розвитку, сенситивним для формування і зміцнення мотивації досягнення успіхів». Відбувається конкретизація знань про здібності, усвідомлюваних «... як поняття і причина власних успіхів і невдач». Дитина вибирає індивідуальну траєкторію руху до успіху в найбільш привабливою для нього діяльності. Під впливом різних психологічних факторів , мотив досягнення успіхів може трансформуватися в мотив уникнення невдач. Одним з таких факторів є проектна діяльність.

   I етап характеризується актуалізацією знань з обраної тематики, обміном думками шляхом «мозкового штурму», виявленням компетенції кожного учасника, освітою груп, визначенням підтем і формулюванням загальної дослідницького завдання …
   II етап являє собою самостійне дослідження, на якому відбувається визначення джерел інформації, аналіз та інтерпретація даних. Учитель на цьому етапі відіграє роль активного спостерігача. На цьому етапі рекомендується організація групової рефлексії.
   На III етапі відбувається вибудовування загальної логічної схеми презентації та «проектування» інформації на особистість учня.
   На етапі презентації відбувається формування і розвиток навичок публічних виступів і захисту своєї позиції в ситуації успіху. Тут також важливий момент рефлексії.
   Проекти подаються у різних формах, доцільно обмеження часу на презентацію, а також необхідна візуалізация результатів.
   Звертаючись до практики використання проектної діяльності на уроках англійської мови ( за підручниками О. Карпюк), хотілося б відзначити наступне: проекти в підручниках О. Карпюк починають пропонуватися для виконання учням з 5 класу. Вони (проекти) в основному короткострокові; в 5-7 класах пропонуються лише як підсумок вивчення розділу, в наступних класах навчаються виконують проекти протягом вивчення розділів.Робота над практикою впровадження проектів в навчальну діяльність продовжується третій рік. Детально опрацьовані навчальні проекти для 5-9класс (що дорівнює чотирьом ступеням). Кожна ступінь навчання проектної діяльності на уроках англійської мови має свої особливості.

Початкова (перша) щабель (5-6 клас) Перша група проектів "LOOKING GOOD". Застосовні як захоплююча форма закріплення отриманих знань в області лексики за темою «Зовнішність».Пропонується виконати на вибір три проекти: • "Dressing for different activities" • "I want (do not want) to change my look" • "My dream clothes"

   Проект: намалювати (представити фотографії, вирізки з журналів і т.д.) і розповісти про переваги в одязі. Метою даного проекту є спів-лення навичок вимови та формування навичок усного мовлення, а також посилення мотивації вивчення предмета.
   У даному випадку з проектами навчаються стикаються вперше. Тому в підручнику є спеціальні пам'ятки та роз'яснення для учнів при виконанні проектів.
  Так само в 6 класі пропонуються для виконання такі проекти:

• People and things I like ("Animals I like" "My favourite animals") • "Home medicine in my country" • "A season tourist guide" • Changing times ("The life in this country 50 years ago", "The life in this country in the 22nd century") • It's my favourite shop! ("It's my favourite shop!", "A shop I would like in my locality", "A shop I would like to run") • "Tell your story", "Tell your story of your family" • "Let's play town!" • "A picture of me in the future", "My wishes are best", "My wishes about my English textbook"

   Другий ступінь навчання проектної діяльності (7 клас)

У 7 класі навчаються пропонуються для виконання такі проекти: • What school would you like to go to? ("My school", "My dream school", "My ideal school day") • Who is on board of fame? ("The board of fame of our class", "Award scheme in Russia") • Can you make a differens? ("Helping hands", "Small business") • Are you a friend of the planet? ("Eco problems in my home town", "One person's trash is another person's treasure") • "An ideal friend" • Are you happy to live in Russia? ("My country's best items", "The best items of my home town", "Be Russian-buy Russian") • "People I am proud of" • Doing projects is also fun! ("My ideal day out", "Our free time activities", "A new free time craze for the next year") • "The English wonder of the world" • "What problems worry you?"

    Третій ступінь навчання (8 клас)
   На третьому ступені навчання відсоток практико-орієнтованих проектів скорочується і використовується як модуль більш складних типів проектів.Подальше плідний розвиток отримують літературно-творчі монопроекти. Вони представлені такими проектними завданнями.

• "My country at a glance" • "The best visitor's guide", "Tips for visitors", "An invitation letter" • "The Russian winter festivals" • "Welcome to the ... 2096 Olympic games!" • "What is" HOT "and what is not?" ("I am going for the first date", "The best three things that might come out of Russia", "Special shoes") • "Fashion competition"

Четверта ступінь навчання (9 клас)

    У 9 класі навчаються пропонується створити "School yearbook" (Шкільна літопис). Автор підручника пропонує протягом усього навчального року працювати над цим великим проектом, поступово поповнюючи його новою інформацією щодо кожної пройденої теми. Шкільна літопис включає наступні теми:

• Reading ...? Why not? • Let the music begin. • What's the news? • Healthy living guide. • What will you be? • Britain in the world.

    У класі утворюється своя редколегія, вибираються помічники, розподіляються обов'язки і т.д. Шкільний літопис створюється у вигляді своєрідного альманаху шкільного життя.
   Проект «Шкільний літопис» є також застосуванням та залучення міжпредметних зв'язків. Діти відкривають для себе можливість спілкування на цікаву для них в даний момент тему, підвищується мотивація, рівень знань, здатність до аналізу і теоретичних узагальнень. Учні отримують можливість перенесення знань з інших областей в область спілкування іноземною мовою.
   
   Спираючись на практичні результати використання методу проектів в навчанні, можна відзначити наступне.

- Метод проектів є дидактичним засобом для підвищення мотивації розвитку особистості учня, універсальним засобом для застосування в навчальному процесі; хорошою формою консолідації лексичного матеріалу і розвитку комунікативних умінь (при цьому за вихідну точку дискусії приймався текст). - За допомогою проекту здійснюється різнорівневі навчання. Чим нижче комунікативна компетенціі учня, тим більше ймовірність вибору фантастичної тематики, і навпаки, чим вона вище, тим більша ймовірність вибору реальної фактологічної, емпіричної тематики. - Початкова (1) ступінь навчання характеризується, в основному, виконанням короткострокових практико-орієнтованих монопроект, що пояснюється кон-кретністю мислення дітей 7-8-річного віку. Також з'являється інтерес до виконання найпростіших літературно-мистецьких проектів з даних тем. - На другому ступені навчання відсоток виконання практико-орієнтованих монопроект як і раніше високий, але їх структура ускладнюється. У зв'язку з підвищенням рівня креативності зростає інтерес до літературно-творчих монопроектів. З'являється новий, більш складніший проекту - інформаційний, що дозволяє зробити висновок про підвищення рівня мовної компетенції учнів. Крім того, змінюється стратегія презентації, збільшується ступінь свободи вибору. - На третьому ступені навчання відсоток практико-орієнтованих проектів припиняються і використовується як модуль до більш складних типів проектів. Подальше плідний розвиток отримують літературно –економічні творчі монопроекти. Дал робота над інформаційним типом проекту. Підвищується рівень мовної компетенції, розвивається аналитичне, асоціативне і системне мислення, комбінаторні уміння. Посилюються міжпредметні зв'язки, розширюється кругозір. Інформаційний проект набуває міжпредметний характер. Вперше з'являється інформаційно-дослідницький тип проекту, так як ускладнюється технологія роботи з інформацією і підвищується інтерес до проведення практичних досліджень.

- На четвертій сходинці навчання практико-орієнтовані проекти стають менш актуальними внаслідок вікових особливостей та ускладнення структури та інтересу учнів: посилюється їх інтеpec до пізнання і аналізу. Літературно-мистецький проект зберігається, але процент вибору учнями даного типу проекта незначний. Він використовується, як правило, в якості модуля діяльності в інформаційно-дослідницькому проекті.  Інформаціоннно-дослідний проект стає міжпредметних. Учні починають приділяти більше уваги стилю своїх робіт, логіці побудови , аргументованості висновків і ілюстрації фактичним матеріалом. На етапі планування особливо популярним стає застосування «мозгової атаки», виявляється виразний інтерес до колективної дискусії. На презентуції роботи оцінюються всіма присутстніми шляхом голосування.Відзначається поява інтересу до рольового типу проекта при повній самостійності учнів.Чим вище мовна компетенція учнів, тим більш гнучким стає контроль з боку вчителя. У кінцевому етапі роль вчителя трансформується в роль повноправного учасника проекту, тобто здійснюється перехід до прихованої координації. Таким чином, у школі поступово створюється атмосфера, в якій не діяти стає просто неможливо.
Особисті інструменти